Procedure leeftijdsdispensatie

 Voetbal Vlaanderen: leeftijdsdispensatie om specifieke redenen

 geldig vanaf 01/07/2018 


Voetbal Vlaanderen kan een speler of een speelster om specifieke redenen toestaan 1 jaar lager dan de reglementaire jeugdleeftijd in het veldvoetbal te spelen. Dit kan bijvoorbeeld indien de speler onvoldoende vaardig is voor gewestelijk jeugdvoetbal op leeftijd (al dan niet omwille van het aansluiten op latere leeftijd).

Hiertoe dient de GC van de club op straffe van nietigheid via een gestandaardiseerd document een aanvraag bij Voetbal Vlaanderen in te dienen, waarbij duidelijk de reden wordt vermeld, waarvoor de leeftijdsdispensatie wordt aangevraagd. De GC dient het akkoord van de houder van het ouderlijk gezag mee te sturen, samen met het beschikbaar aanvraagformulier.

Er kan een leeftijdsdispensatie om specifieke redenen worden aangevraagd voor alle jeugdcategorieën (tot en met U17) op gewestelijk niveau.

De toegekende leeftijdsdispensatie om specifieke redenen heeft slechts betrekking op één deel van de jeugdcompetitie (juli–december of januari–juni).

De leeftijdsdispensatie om specifieke redenen kan bij de centrale administratie van Voetbal Vlaanderen aangevraagd worden tussen 15 juni en 15 oktober en tussen 15 december en 31 januari om te kunnen genieten van de afwijking voor respectievelijk de 1ste en/of de 2de ronde van de jeugdcompetitie. Nieuw aangesloten spelers kunnen hun aanvraag indienen in de loop van dezelfde competitieperiode.

De beslissing betreffende de toekenning of de weigering van een leeftijdsdispensatie om specifieke redenen wordt door het Sporttechnisch Departement van Voetbal Vlaanderen genomen.

Indien het Sporttechnisch Departement beslist dat een leeftijdsdispensatie om specifieke redenen kan worden toegekend, zal Voetbal Vlaanderen een attest aan de betrokkene (of aan de houder van het ouderlijk gezag) afleveren. Vanaf dat moment kan de speler of speelster 1 jaar lager dan de reglementaire jeugdleeftijd in het veldvoetbal aantreden.

Enkele voorbeelden:
• Een U18-speler mag meespelen in gewestelijke jeugdcompetitie U17
• Een U16-speler mag meespelen in gewestelijke jeugdcompetitie U15
• Een U14 mag meespelen in gewestelijke jeugdcompetitie U13 – enzovoorts.
• Een U17-speelster mag meespelen in meisjes jeugdcompetitie U16
• Een U14-speelster mag meespelen in meisjes jeugdcompetitie U13 – enzovoorts.

Dit voorstel is een toepassing van de Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport (24/09/2004). Het betreft het fundamentele ethische principe van gelijkheid, dat sociale rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. “Laatbloeiers, minder valide en minder getalenteerde kinderen zullen dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en zullen dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, valide en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid van geslacht, ras of cultuur.”

Ook de reglementering omtrent leeftijdsdispensatie bij medische afwijking B1009-3 kadert hierin en blijft van toepassing, voor alle niveaus, namelijk voor elite, interprovinciaal, provinciaal en gewestelijk. Het geeft alle kinderen met een achterstand in groei of maturiteit de kans om deel te nemen aan de juiste jeugdcompetitie.

De nieuwe dispensatieregel verruimt de praktische toepasbaarheid: er zijn immers nog andere situaties waarbij een verantwoorde leeftijdsdispensatie zou kunnen aangevraagd worden, met name indien een speler onvoldoende vaardig is om wedstrijden in het gewestelijk voetbal op leeftijd te spelen (bijvoorbeeld omwille van het aansluiten op latere leeftijd, omwille van beduidend minder talent of fysische mogelijkheden), dan is het in het belang van het kind dat hij/zij eveneens kan genieten van leeftijdsdispensatie.